(Armstrong, Argentina)

BOSOLETTI

Bosoletti aprecia la textura que el pas del temps deixa sobre els murs i, en tot moment, mira que aquestes marques formin part dels seus retrats. Les seves figures xerren dels records, el pas del temps i la fugacitat de l’existència.

Per plasmar la seva obra parteix de la pintura clàssica, predominant els colors blanc i negre.

Bosoletti aprecia la textura que el paso del tiempo deja sobre los muros y, en todo momento, mira que estas marcas formen parte de sus retratos. Sus figuras hablan de recuerdos, del paso del tiempo y de la fugacidad de la vida.

Para plasmar su obra, parte de la pintura clásica, predominando los colores blanco y negro.

Bosoletti is interested in the texture the passage of time leaves on the walls and he always ensures that these marks form part of his portraits. His figures speak of memories, the passage of time and the fleeting nature of existence.

To shape his work, he starts from classical painting, with the colours black and white dominating.


Recent Portfolios