(Manacor, Espanya)

CATALINA JULVE

Al principi, la seva narració se postula com a expressió que s’identifica fàcilment amb ambients generalment onírics, distants i a l’hora familiars. Figures que destil.len éssers aglapits per la fragilitat de l’esperit de la seva creadora. Una fragilitat que deambula per entre les bambalines entelades pel dubte existencial, dotant les seves obres d’un aire enigmàtic. D’un aire que transpúa un sincer agraïment als estimats, a més de satisfacció per l’experiència viscuda. Emperò l’esperit és fràgil…. l’angoixa vital transpira, treu el nas a tort i a dret, especialment en els inicis. Per sort de tots, després de 20 anys de suar la paleta, els embolcalls misteriosos donen pas a l’explosió de la vida, a l’arbre de la vida i de les vivències que entrunyella les bísties marines amb els moradors del cel. La maduresa assolida ha recorregut un camí invers: ve d’una suggestió, passa per suggerències i arriba amb velocitat cap a una esclator de colors vius que ocupen cada recó de la tela encabint formes depictades amb traç contundent i hàbil, que demostra mestria en el dibuix.

Al principio, su narración se postula como expresión que se identifica fácilmente con ambientes generalmente oníricos, distantes y a la hora familiares. Figuras que destilan seres aglapits por la fragilidad del espíritu de su creadora. Una fragilidad que deambula por entre las bambalines empañadas por la duda existencial, dotando sus obras de un aire enigmático. De un aire que transpúa un sincero agradecimiento a los estimados, además de satisfacción por la experiencia vivida. Pero el espíritu es frágil…. la angustia vital transpira, saca la nariz a diestro y siniestro, especialmente en los inicios. Por suerte de todos, después de 20 años de sudar la paleta, los envoltorios misteriosos dan a la explosión de la vida, al árbol de la vida y de las vivencias que entrunyella las bísties marinas con los moradors del cielo. La madurez lograda ha recorrido un camino inverso: viene de una sugestión, pasa por sugerencias y llega con velocidad hacia una esclator de colores vivos que ocupan cada recó de la tela encabint formas depictades con trazo contundente y hábil, que demuestra mestria en el dibujo.
NetejaRessalta les paraules desconegudesUtilitza le

At the beginning, his narration is postulated as an expression that is easily identified with generally dreamlike, distant and familiar time environments. Figures that distill aglapits beings by the fragility of the spirit of its creator. A fragility that wanders through the backstage marred by existential doubt, giving its works an enigmatic air. From an air that transpires a sincere thanks to the esteemed, as well as satisfaction for the experience. But the spirit is fragile… vital anguish perspires, sticks out the nose right and left, especially at the beginning. Luckily for everyone, after 20 years of sweating the palette, the mysterious wrappers give the explosion of life, the tree of life and the experiences that entrunyella the marine bisties with the moradors of the sky. The maturity achieved has traveled an inverse way: it comes from a suggestion, goes through suggestions and arrives with speed towards a slave of vivid colors that occupy each layer of the encabint fabric depictades forms with blunt and skillful stroke, which shows mestria in the drawing.


Recent Portfolios