(Palma, Espanya)

JOAN AGUILÓ

En les seves peces descobrim persones anònimes a les quals l’artista roba un instant de la seva vida quotidiana. Des de la poètica, la seva obra representa la vida local, el caràcter i l’essència de la societat on intervé.
La seva obra s’inspira, sovint, en la seva pròpia infantesa. Troba referències en fotografies familiars d’on extreu moments quotidians que han marcat el seu caràcter i personalitat.

En sus piezas descubrimos personas anónimas a las cuales el artista roba un instante de su vida cotidiana. Desde la poética, su obra representa la vida local, el carácter y la esencia de la sociedad dónde interviene.
Su obra se inspira a menudo en su propia infancia. Encuentra referencias en fotografías familiares de dónde extrae momentos cotidianos que han marcado su carácter y personalidad.

In Aguiló’s pieces we encounter anonymous people from whom the artist steals a moment in their everyday lives. From a poetic perspective, his work represents local life, the character and the essence of the society of which he is part.
His work often draws inspiration from his own childhood. He finds references in family photographs from which he extracts everyday moments that have shaped his character and personality.


Recent Portfolios