(Barcelona, Espanya)

MIQUEL WERT

La seva obra tracta la teatralitat de la vida quotidiana allunyant-se del fet purament nostàlgic. Representa el passat recent que a poc a poc es perd a la nostra memòria. Sovint, els seus personatges provenen de documents que ha heretat o són fruit d’una selecció d’arxius.
En les seves obres pretén donar visibilitat a la complexitat els nostres orígens, concentrant-se en el misteri de les coses senzilles.

Su obra trata la teatralidad de la vida cotidiana alejándose del hecho puramente nostálgico. Representa el pasado reciente que poco a poco se pierde en nuestra memoria. A menudo sus personajes provienen de documentos que ha heredado o son fruto de una selección de archivos.
En sus obras pretende dar visibilidad a la complejidad de nuestros orígenes, concentrándose en el misterio de las cosas sencillas.

La seva obra tracta la teatralitat de la vida quotidiana allunyant-se del fet purament nostàlgic. Representa el passat recent que a poc a poc es perd a la nostra memòria. Sovint, els seus personatges provenen de documents que ha heretat o són fruit d’una selecció d’arxius.
En les seves obres pretén donar visibilitat a la complexitat els nostres orígens, concentrant-se en el misteri de les coses senzilles.


Recent Portfolios